Let's Manage IT Online

Where IT Managers and Professionals meet to learn, share and get inspired.

O Let's Manage IT

Dlaczego robimy to, co robimy?

Jako managerowie i specjaliści IT mierzymy się z podobnymi wyzwaniami zawodowymi. W społeczności możemy rozwiązać je szybciej i skuteczniej niż w pojedynkę.

 W Let’s Manage IT łączymy managerów i specjalistów IT, aby dzieląc się doświadczeniem i inspirującymi historiami rozwoju organizacji, zespołów i siebie samych, rozwijali swoje kariery, budowali lepsze zespoły i organizacje oraz kształtowali korporacyjne IT w Polsce.

Jak to robimy?

Tworzymy społeczność managerów i specjalistów IT i dajemy im przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń i inspiracji. Co roku organizujemy ponad 20 wydarzeń, na których spotyka się kilkaset osób z największych działów IT w Polsce. Zapraszamy ekspertów, organizujemy panele dyskusyjne, warsztaty i dajemy wiele możliwości do budowania i rozwijania relacji.

Czym jest Let's Manage IT Online?

To zamknięta sieć społecznościowa dla managerów i profesjonalistów IT, w której będziesz:

 • nawiązywać i rozwijać relacje
 • dyskutować o wyzwaniach i znajdować rozwiązania
 • budować swoją reputację dzieląc się wiedzą i inspiracjami
 • uczyć się, jak usprawniać własną pracę i efektywność Twojego zespołu
 • poznawać najnowsze technologie i metody zarządcze.

Znajdziesz tu:

 • narzędzia do nawiązywania i rozwijania relacji z managerami i profesjonalistami IT
 • "live feed" do zadawania pytań i dzielenia się treścią
 • fora do dyskusji na konkretne tematy takie jak DevOps, Agile, ITSM, personal branding, zarządzanie zespołem, cloud itp.
 • dedykowane wydarzenia dostępne tylko dla społeczności Let's Manage IT Online


Dołącz do największej społeczności managerów i profesjonalistów IT i rozpocznij swoją transformację w lidera IT jutra.

About Let's Manage IT

Why we do what we do?

As IT managers and experts, we face similar professional challenges. In a community we can find solutions faster and more accurately than individually.

In Let’s Manage IT we connect enterprise IT managers and professionals who, by sharing experiences and inspiring stories of improving organizations, teams, and themselves, grow as leaders and individuals, develop careers, build better teams and organizations and shape the Polish corporate IT landscape.

How we do it?

We create a community of IT managers and professionals and create a space for them to meet, exchange experiences and get inspired. Every year we organize over 20 events attended by a couple hundred people from the largest IT departments in Poland. We invite experts, hold discussion panels, workshops and create plenty networking opportunities.

What is Let's Manage IT Online?

A closed social network that let's you:

 • build and develop relationships
 • discuss challenges and find solutions
 • develop your reputation by sharing knowledge and inspiration
 • learn how to improve the way you work and increase your team's efficiency
 • learn about the latest technologies and management frameworks.

It features:

 • tools to meet and connect with other IT managers and professionals
 • a live social feed to share questions and content
 • discussion rooms focused on topics like Agile, DevOps, ITSM, personal branding, team culture, cloud etc.
 • exclusive live online events.

Join the largest community of IT managers and professionals and start your transformation to become the IT Manager of tomorrow!